Regulamin

Regulamin serwisu TAKETASK dla AGENTÓW

 

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem  https://www.taketask.pl/regulamin/;
 2. Organizator – spółka TakeTask spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie [02-078, ulica Krzywickiego 34], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII pod numerem KRS 0000544046, NIP 5272730206, REGON 360823599;
 3. Serwis – serwis internetowy zamieszczony w domenie www.taketask.com, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 4. Agent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem Umowę, tj. która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie).  Agent przez cały czas obowiązywania Umowy zobowiązany jest do posiadania konta PayPal;
 5. Umowa – umowa o charakterze ramowym zawierana między Organizatorem a Agentem z chwilą założenia Konta w Serwisie;
 6. Oferta – propozycja wykonania konkretnego Zadania przez Agenta, złożona Agentowi przez Organizatora na podstawie łączącej strony Umowy. Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez jakiejkolwiek jej modyfikacji;
 7. Zadanie – umowa o dzieło, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 – 646 k.c.), zawarta w ramach Umowy między Organizatorem a Agentem w wyniku przyjęcia przez Agenta Oferty;
 8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone Agentom przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu, a także Aplikacji;
 9. Aplikacja – aplikacja TakeTask możliwa do pobrania na urządzenia mobilne z odpowiednim systemem obsługującym Aplikację, w tym Android, umożliwiająca zawarcie Umowy i wykonywanie Zadań przez Agentów;
 10. Konto – dostępne dla danego Agenta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie lub Aplikacji, za pośrednictwem którego Agent wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. przyjmowanie Oferty na odległość, rezerwowanie i wykonywanie Zadań i przekazywanie dowodów ich wykonania, itp.);
 11. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Agenta podczas procesu rejestracji celem założenia Konta w Serwisie;
 12. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Agenta w Serwisie wybrany w procesie rejestracji Konta;
 13. Kredyt – jednostka liczbowa, którą otrzymuje Agent z tytułu wykonania Zadania. Wartość jednego Kredytu wynosi 0,01 PLN netto (jeden grosz netto). Kredyty gromadzone są na Koncie Agenta i wypłacane na zasadach określonych w § 7;
 14. Gratyfikacja – określona w Ofercie liczba Kredytów, którą otrzymuje Agent za prawidłowe wykonanie Zadania;
 15. Punkt doświadczenia – jednostka liczbowa, którą otrzymuje Agent z tytułu wykonania Zadania, zapisywana na jego Koncie, wpływająca wyłącznie na Rangę Agenta;
 16. Ranga Agenta – status Agenta uzależniony od liczby zgromadzonych Punktów doświadczenia, z którym związane są szczególne przywileje przyznawane przez Organizatora związane z realizacją Zadań;
 17. Licencja – udzielana Organizatorowi przez Agenta licencja niewyłączna na całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do zrealizowanego przez Agenta w oparciu o Umowę przekazanych Organizatorowi utworu (utworów)  w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim na zasadach wskazanych w § 6 ust. 8 Regulaminu;
 18. Dane niedozwolone treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.
 19. Konto PayPal – konto w systemie PayPal odpowiadające adresowi e-mail wskazanemu przez Agenta w Formularzu rejestracyjnym, umożliwiające odbiór Gratyfikacji w formie pieniężnej;
 20. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia przez Organizatora Usług elektronicznych,
  2. zawierania Umów i Zadań między Organizatorem a Agentami za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji,
  3. wykonywania Umowy, składania i przyjmowania Ofert i realizacji Zadań,
  4. przetwarzania danych osobowych Agentów,
  5. rozwiązania Umowy,
  6. zgłaszania reklamacji.
 2. Organizator świadczy w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  1. usługę utrzymywania Konta Agentów w Serwisie, m.in. umożliwiającego rezerwowanie i wykonywanie Zadań i przekazywanie dowodów ich wykonania,
  2. usługę zawierania Umów i Zadań na odległość.
 3. Organizator świadczy Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
 4. Uczestnictwo w Aplikacji i Serwisie jest całkowicie dobrowolne. Agent może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Serwisie lub Aplikacji, przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora.
 5. Agent przed rozpoczęciem korzystania z Usług elektronicznych jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Aplikacji lub Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 7. Agent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Regulamin jest udostępniony Agentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3

Warunki techniczne korzystania z Usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Agent powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji, Agent powinien dysponować urządzeniem mobilnym z systemem Android, mającym dostęp do sieci Internet oraz wyposażonym w aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 5Mpix.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług elektronicznych, w szczególności w celu zawarcia Umowy, Agent powinien:
  1. wypełnić Formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie w celu założenia Konta w Serwisie oraz pobrać Aplikację na urządzenie mobilne, albo
  2. pobrać Aplikację na urządzenie mobilne, zainstalować ją i wypełnić Formularz rejestracyjny w celu założenia Konta w Serwisie.
 4. Rejestracja, korzystanie z Serwisu oraz pobranie Aplikacji są bezpłatne. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez agenta z Aplikacji, w tym w szczególności w celu wykonania Zadania, potwierdzenia jego wykonania, odbierania od Organizatora i przesyłania do Organizatora wszelkich danych, operator zapewniający Agentowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Agenta w Serwisie.
 5. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.

§ 4

Świadczenie przez Organizatora Usług elektronicznych

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w szczególności określonych w § 1 ust. 8 oraz § 2 ust. 2 Umowy.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Agenta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Agenta Danych niedozwolonych.

§ 5

Zawarcie Umowy

 1. Organizator i Agent zawierają Umowę w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu lub funkcjonalności Aplikacji, w wyniku wypełnienia przez Agenta Formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie lub Aplikacji.
 2. Agent wypełniając Formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania wszystkich danych wymaganych przez Organizatora, zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym.
 3. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i wysłaniu go przez Agenta do Organizatora, Organizator zakłada dla Agenta Konto w Serwisie. W momencie założenia Konta między Organizatorem a Agentem dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Indywidualnymi cechami Konta są identyfikator i hasło. Agent jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Agenta, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe z tego tytułu. Po zalogowaniu na Konto Agent może zmieniać hasło przypisane do Konta, jak i dane Agenta zamieszczone na Koncie. Jeżeli Agent zapomni hasła, Organizator zapewni mechanizmy pozwalające na ustanowienie nowego hasła lub jego odzyskanie.
 5. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Agenta z więcej niż jednego Konta w Serwisie. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.
 6. Każdy Agent może mieć tylko jedno Konto. W przypadku posiadania przez Agenta więcej niż jednego Konta, Organizator upoważniony jest do rozwiązania Umowy zgodnie z § 9 ust. 2 lit.

§ 6

Umowa i Zadania

 1. Na podstawie Umowy Organizator składa poszczególnym Agentom Oferty odpłatnego  wykonania przez nich określonych Zadań. Oferty udostępniane są poprzez Aplikację wyłącznie Agentom, którzy posiadają aktywne Konto w Serwisie.
 2. Organizator w Ofercie określa w szczególności zakres Zadania, sposób i termin jego wykonania, sposób udokumentowania jego wykonania, oferowaną Agentowi Gratyfikację oraz liczbę Punktów doświadczenia za wykonanie Zadania, a także ewentualnie termin związania Organizatora Ofertą.
 3. Organizator nie gwarantuje składania Ofert. Organizator składa Oferty z uwzględnieniem zapotrzebowania klientów Organizatora.
 4. Przyjęcie Oferty następuje w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję zadanie” lub „Akceptuję zadanie” zgodnie z treścią Oferty.
 5. W wyniku przyjęcia Oferty przez Agenta dochodzi do zawarcia między Organizatorem a Agentem umowy o dzieło – Zadania, której przedmiotem jest wykonanie przez Agenta określonej czynności na zasadach określonych w Ofercie. Agent nie jest zobowiązany do przyjęcia Oferty.
 6. Agent zobowiązany jest wykonać Zadanie w sposób nienaruszający przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W razie niemożliwości wykonania Zadania w taki sposób Agent zobowiązany jest odstąpić od wykonania Zadania.
 7. Po wykonaniu Zadania Agent przedstawia Organizatorowi dowód jego wykonania w postaci określonej w Ofercie. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania poprawności wykonania Zadania. W razie uznania, że Zadanie nie zostało wykonane lub zostało wykonane w sposób nieprawidłowy, Organizator informuje o tym Agenta w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dowodów wykonania Zadania, poprzez umieszczenie stosownej informacji na Koncie Agenta.
 8. Z chwilą wydania utworu, w szczególności zdjęć i innych materiałów przesłanych przez Agenta Organizatorowi w ramach wykonania Zadania, Agent udziela Organizatorowi w ramach otrzymanej Gratyfikacji licencji niewyłącznej na całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takiego dzieła lub utworu w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2000.80.904 ze zm.), zgodnie z jego treścią obowiązującą w chwili zawarcia Umowy. Agent wyraża zgodę na upoważnienie przez Organizatora osób trzecich do korzystania z utworów objętych niniejszą licencją w zakresie określonym w licencji (sublicencja).
 9. Z chwilą przekazania dzieła przez Agenta Organizatorowi w ramach otrzymanej Gratyfikacji w ramach wykonania Zadania, Agent przenosi własność dzieła na Organizatora.

§ 7

Gratyfikacja

 1. Za prawidłowe wykonanie Zadania Agent otrzymuje od Organizatora Gratyfikację w postaci Kredytów określoną szczegółowo w Ofercie.
 2. W razie niewykonania Zadania w terminie określonym w Ofercie lub nieprawidłowego wykonania Zadania Gratyfikacja Agentowi nie należy się. Po wykonaniu Zadania i przedstawieniu Organizatorowi dowodu jego wykonania w postaci określonej w Ofercie, a także weryfikacji przez Organizatora poprawności wykonania Zadania, Gratyfikacja w postaci Kredytów jest automatycznie naliczana i zapisywana na Koncie Agenta.
 3. Agent może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych Kredytów, logując się na swoje Konto.
 4. Agent może zgłosić żądanie wypłaty Kredytów w każdym czasie poprzez Aplikację. Wypłata powoduje obniżenie stanu zgromadzonych Kredytów o wartość wypłaconych Kredytów.
 5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5, Kredyty przeliczane są na PLN w stosunku 1 kredyt = 0,01 PLN i przekazywane są za pośrednictwem serwisu PayPal na konto Agenta utworzone w tym serwisie. Agent zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestracyjnym adresu e-mail przypisanego do swojego konta PayPal. W razie niepodania takiego adresu, przekazanie Kredytów jest uzależnione od utworzenia konta PayPal. Zasady korzystania z konta PayPal, w tym wysokość opłat za korzystanie z niego, zostały opisane na stronach serwisu PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home. PayPal umożliwia zamianę punktów na wynagrodzenie pieniężne i przesłanie pieniędzy zgromadzonych na koncie PayPal na prywatny rachunek bankowy Agenta.
 6. Agent, który nie posiada konta PayPal, otrzyma pocztą elektroniczną zaproszenie do jego założenia.
 7. Kredyty są przekazywane na konto PayPal w terminie 21 dni od daty zgłoszenia żądania wypłaty Kredytów.
 8. Kredyty zebrane przez Agenta na Koncie wygasają po upływie 12 miesięcy od ich przyznania Agentowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeżeli nie zostały w tym czasie wypłacone zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu Kredyty, które nie zostały wypłacone zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Agenta. W celu przypomnienia Agentowi o konieczności wypłacenia zebranych Kredytów z Konta, Organizator wyśle mu stosowne przypomnienie drogą elektroniczną na podany przez Agenta w Formularzu rejestracyjnym adres skrzynki mailowej na miesiąc przed terminem wygaśnięcia Kredytów. W przypadku nie dojścia do spełnienia się warunku wskazanego w zd. 1, Agent będzie mógł dochodzić wypłaty należnego mu wynagrodzenia na drodze sądowej.

§ 8

Prawa i obowiązki Agenta

 1. Agent powinien powstrzymać się od zawarcia Umowy lub przyjęcia Oferty w przypadku, w którym mogłoby to spowodować naruszenie przez niego przepisów prawa, praw lub dóbr osób trzecich, zobowiązań umownych Agenta lub zasad współżycia społecznego.
 2. Agent zobowiązany jest poinformować Organizatora o każdej zmianie w zakresie jego danych udostępnionych Organizatorowi podczas zawierania Umowy, wskazanych w Formularzu rejestracyjnym. Spełnienie tego obowiązku następuje przez niezwłoczną aktualizację danych na Koncie Agenta w Serwisie.
 3. Agent zobowiązuje się do należytego i zgodnego z prawem wykonywania Zadań. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania, a także w razie nieodstąpienia przez Agenta od wykonania Zadania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6, Organizator uprawniony jest do zastosowania wobec Agenta sankcji w postaci odebrania Agentowi części zgromadzonych Punktów doświadczenia w ilości po200 za każde stwierdzone naruszenie lub nienależyte wykonanie Zadań lub w ilości określonej w Ofercie.

 

§ 9

Rozwiązanie Umowy

 1. Agent w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie (rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia). Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem Konta, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Usunięcie Konta polega na usunięciu danych umożliwiających identyfikację Agenta.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i usunięcia z Serwisu Agenta z ważnych powodów, w szczególności gdy Agent nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza gdy:
  1. nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Serwisie wymienionych w §3;
  2. nie wykonuje Zadań lub wykonuje Zadania w sposób nieprawidłowy;
  3. co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że korzysta z usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  4. co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w trakcie rejestracji dane nie są zgodne z prawdą lub który po zmianie danych podanych przy rejestracji nie dokona ich niezwłocznej aktualizacji;
  5. który posiada więcej niż jedno Konto;
  6. który przez okres 12 miesięcy nie zaakceptował żadnej Oferty.
  7. Agent przesyła w ramach wykonania poszczególnych Zadań Dane Niedozwolone;
 3. Rozwiązanie Umowy przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej następuje za 14-dniowym wypowiedzeniem, tj. po upływie 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Agenta podany w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Wskutek rozwiązania Umowy, Zadania zawarte, a jeszcze niewykonane, ulegają rozwiązaniu w dniu rozwiązania Umowy. W okresie wypowiedzenia Agent nie może akceptować żadnych Ofert.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Organizator usuwa Konto Agenta w Serwisie.
 6. Przed rozwiązaniem Umowy w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, a w przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora – w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Agent powinien zgłosić żądanie przekazania zgromadzonych Kredytów na konto PayPal Agenta na zasadach określonych w § 7. Po upływie wskazanego terminu Kredyty zgromadzone przez Agenta są umarzane z chwilą usunięcia jego Konta, na co Agent niniejszym się godzi.

§ 10

Reklamacje

 1. Agent może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub prawidłowości przyznania Gratyfikacji Agenta.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej wsparcie@taketask.com.
 3. Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności uzasadniające reklamację oraz określać związane z tym roszczenia Agenta (wskazywać czego się domaga od Organizatora).
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Agenta.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator informuje Agenta na piśmie lub na adres e-mail Agenta.

§ 11

Zmiany Regulaminu

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie do Agenta wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Agenta w Formularzu rejestracyjnym, najpóźniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. Agent może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: wsparcie@taketask.com. W razie niewypowiedzenia Umowy, zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po upływie wskazanego wyżej terminu wypowiedzenia, chyba że Organizator wskazał inny, dłuższy termin wejścia zmian w Regulaminie w życie.
 4. Do poszczególnych Zadań zawartych między Organizatorem a Agentem w wyniku przyjęcia Oferty mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia przez Agenta Zadania.

 

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Agenta, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Organizatora.
 2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Agenta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Agenta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 3. Organizator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Agenta,
  2. numer PESEL,
  3. login,
  4. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Agenta za jego zgodą Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępniając Formularz rejestracyjny w ramach Serwisu oraz Aplikacji Organizator określa dane osobowe Agenta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług elektronicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora.
 5. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Agenta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Agenta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Agent,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
  4. informacje o skorzystaniu przez Agenta z Usług elektronicznych.
 6. W razie zawarcia Umowy i/lub Zadań Organizator uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Agenta, określonych w ust. 3 powyżej, w celu zawarcia i wykonania Umowy i/lub Zadań oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania.
 7. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Organizator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Agenta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Agent ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, komunikacja między Organizatorem a Agentem będzie odbywać się:
  1. w formie pisemnej: do Organizatora – na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, do Agenta – na adres email lub adres zamieszkania lub do korespondencji podany podczas rejestracji Agenta lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy,
  2. w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Organizatora (wsparcie@taketask.com) lub na adres poczty elektronicznej Agenta podany podczas rejestracji Agenta lub zaktualizowany w trakcie obowiązywania Umowy.
 2. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Serwisie na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2015.
UE
Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość.
UE